Ögrupp

Finnhamn är en ögrupp med flera stora och små öar.

Idholmen domineras av tre höjdpartier med mellanliggande odlingsmarker. Stora Jolpan, som kan kallas huvudön, domineras av två höjdryggar. Hällmarkerna är särskilt välutvecklade runt Vandrarhemmet. I låglänt terräng finns näringsrika och kalkpåverkade jordar, som varit uppodlade under lång tid.
Tvärs över sundet ligger Söder Långholm som utgörs nästan helt av hällmarker med högsta punkten drygt 20 meter över havet.
Centrala delarna av Särsö består delvis av odlingsmarker runt Ladviken och mitt på ön hällmarker med Utsiktsberget, som även det är drygt 20 meter högt. Fjärdholm slutligen är en skogbevuxen ö utan större hällmarker. Öarna består till stora delar av hällmarkstallskog. Den karga miljön utgör även bra jaktmarker för berguv, som regelbundet besöker Finnhamnsöarna. De lägre partierna på öarna är frodiga med kalkpåverkade jordar. I brynen mot öppnare marker finns lövrika lundar med bl.a. hassel och örterna spenört, vårärt och tandrot. Lundfloran i de rikare miljöerna innehåller också inslag av sällsyntare arter. Bland orkidéerna återfinns t ex svärdsyssla. På några av öarna står det relativt gott om ekar i brynen. Dessa har i stor utsträckning sitt ursprung i gamla lövängar. Naturhamnen Djupfladen, söder om Idholmen, är mycket välskyddad och välbesökt. Runt viken finns två skärgårdsmajor. Likaså vid naturhamnen mellan Söder Långholm och Korsholm finns två stycken major. Landarealen är 167 hektar och marken ägs av Skärgårdsstiftelsen.

Bookmark the permalink.